Termeni și condiții de utilizare

PRIN ACCEPTAREA ACESTUI DOCUMENT SAU PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA SERVICIULUI, VĂ DECLARAȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE.

DACĂ UTILIZAȚI ORICE SERVICIU ÎN CALITATE DE ANGAJAT, AGENT SAU CONTRACTANT AL UNEI CORPORAȚII, PARTENERIAT SAU ENTITATE SIMILARĂ, ATUNCI DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ AVEȚI AUTORITATEA DE A SEMNA PENTRU ȘI DE A OBLIGA RESPECTIVA ENTITATE SĂ ACCEPTE TERMENII ACESTUI ACORD. DREPTURILE ACORDATE ÎN CADRUL PREZENTULUI ACORD SUNT CONDIȚIONATE ÎN MOD EXPRES DE ACCEPTUL PERSONALULUI AUTORIZAT.

Modificări ale prezentului acord: Din când în când, Adesyon poate modifica acest acord. Cu excepția cazului în care Adesyon specifică altfel, modificările intră în vigoare pentru client la reînnoirea abonamentului sau la intrarea într-un nou formular de comandă a serviciului după intrarea în vigoare a versiunii actualizate a acestui acord. Adesyon va depune eforturi rezonabile pentru a notifica clientul cu privire la modificări prin comunicări prin intermediul contului clientului, prin e-mail sau prin alte mijloace.

Data intrării în vigoare a prezentului acord este data cea mai apropiată dintre (a) accesul inițial al clientului la orice serviciu prin intermediul oricărui proces de furnizare, înregistrare sau comandă online sau (b) data intrării în vigoare a primului formular de comandă a serviciului, după caz, care face trimitere la prezentul acord. Prezentul acord va reglementa achiziția inițială a clientului la data intrării în vigoare, precum și orice achiziții viitoare efectuate de client care fac referire la prezentul acord.

Acești termeni de utilizare ai serviciului se încheie de către și între Adesyon Digital Solution, o corporație românească și persoana sau entitatea care plasează o comandă pentru sau accesează serviciul.

Având în vedere termenii și condițiile stabilite mai jos, părțile convin după cum urmează:

1. Prestarea de servicii

Adesyon va pune la dispoziția clientului serviciile și software-ul în conformitate cu prezentul contract, cu termenii suplimentari (dacă este cazul), cu SOF aplicabil și cu documentația și va furniza aceste servicii în conformitate cu prezentul contract, inclusiv cu contractul de prelucrare a datelor, cu termenii serviciilor profesionale, cu BAA (dacă este cazul), cu declarația de confidențialitate și cu legile și reglementările guvernamentale aplicabile activității Adesyon, pe durata fiecărui termen de abonament.  Pe durata perioadei de abonament, Adesyon acordă clientului un drept limitat, neexclusiv de acces și utilizare a serviciilor și a software-ului numai în scopurile sale de afaceri interne, până la numărul de utilizatori inclus în planul de servicii sau altfel menționat în SOF, inclusiv dreptul de a descărca, instala și utiliza aplicațiile mobile asociate cu utilizarea autorizată a serviciilor.

2. Responsabilitățile clientului

a. Contul de client. Clientul trebuie să deschidă un cont pentru a plasa comenzi sau pentru a accesa sau primi serviciile noastre.  Clientul este de acord să mențină informațiile despre contul său la zi, corecte și complete, astfel încât Adesyon să poată trimite notificări, declarații și alte informații prin e-mail sau prin intermediul contului său, notificări care vor fi supuse prezentului acord și avizului de confidențialitate. Clientul va fi responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor de conectare a utilizatorului și a credențialelor pentru accesarea serviciilor și va notifica Adesyon imediat cu privire la orice pierdere, utilizare necorespunzătoare sau divulgare neautorizată a acestor informații de conectare și/sau credențiale de care clientul ia cunoștință. Adesyon și afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru niciun prejudiciu sau pierdere care ar putea rezulta din încălcarea de către client a obligațiilor de mai sus.

b. Restricții de utilizare. Clientul este de acord să nu utilizeze tehnologia Adesyon (așa cum este definită mai jos) pentru: (i) procesarea datelor în numele oricărei terțe părți, altele decât utilizatorii și utilizatorii finali ai clientului; (ii) trimiterea de comunicări nesolicitate, junk mail, spam sau alte forme de mesaje duplicate sau nesolicitate, încălcând legile privind spammingul sau alte legi; (iii) utilizarea serviciului sau a tehnologiei Adesyon prin încălcarea legislației în vigoare (iv) stocarea sau transmiterea oricărui conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; (v) interferența cu sau întreruperea integrității sau performanței serviciilor și a componentelor acestora; (vi) publicarea, transmiterea, încărcarea, crearea de link-uri, trimiterea sau stocarea oricărui conținut ilegal, rasist, plin de ură, abuziv, defăimător, obscen sau discriminatoriu; (vii) publicarea, transmiterea, încărcarea, crearea de link-uri, trimiterea sau stocarea oricărui virus, malware, cal troian, bombe cu ceas sau orice alt software dăunător similar; (viii) urmărirea de cookie-uri, schimburi de reclame, rețele de reclame, intermedieri de date sau trimiterea de comunicări electronice (inclusiv e-mail) prin încălcarea legislației în vigoare.

În plus, clientul nu va: (ix) nu va licenția, sublicenția, vinde, revinde, închiria, da în leasing, transfera, cesiona, distribui, partaja în timp sau exploata în alt mod comercial sau va pune la dispoziția oricărei terțe părți tehnologia Adesyon, cu excepția utilizatorilor și a utilizatorilor finali, și atunci numai în vederea îndeplinirii scopurilor sale comerciale permise, așa cum este autorizat în mod expres prin prezentul acord; (x) nu va modifica, va adapta sau va sparge tehnologia Adesyon, nu va obține sau nu va încerca să obțină acces neautorizat la tehnologia Adesyon, la sistemele sau rețelele aferente; (xi) nu va emite în mod fals vreo sponsorizare sau asociere cu Adesyon; (xii) nu va decompila, nu va face inginerie inversă, nu va dezasambla, nu va reproduce, nu va copia sau nu va accesa sau descoperi în alt mod codul sursă sau programul de bază al oricărei părți din tehnologia Adesyon.

3. Datele clientului

a. Utilizarea datelor clientului. În relația dintre părți, clientul și furnizorii săi de licențe păstrează toate drepturile, titlurile și interesele (inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală) asupra datelor clientului și asupra oricăror modificări aduse acestora în cursul funcționării tehnologiei Adesyon. În conformitate cu termenii prezentului contract, clientul acordă companiei Adesyon și afiliaților săi un drept neexclusiv, la nivel mondial, fără redevențe, de a prelucra datele sale numai în măsura în care este necesar pentru a furniza serviciile, software-ul, aplicațiile mobile și pentru a îndeplini toate obligațiile aferente datorate clientului în conformitate cu prezentul contract sau în conformitate cu cerințele legale.  Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea, conținutul și legalitatea tuturor datelor sale. Clientul garantează că are și va avea drepturi suficiente asupra datelor sale pentru a acorda aceste drepturi companiei Adesyon în temeiul prezentului contract. Clientul este de acord să nu încarce niciun fel de date proprii care să conțină dosare sau informații electronice de sănătate ale pacienților („ePHI”), cu excepția cazului în care clientul a încheiat cu Adesyon un acord de asociere în afaceri care va reglementa obligațiile respective ale părților în ceea ce privește orice ePHI încărcate de către client în serviciile, software-ul sau aplicațiile mobile („BAA”).  În cazul semnării de comun acord a unui BAA, BAA este încorporat prin această referință în prezentul contract și este supus termenilor acestuia. În cazul în care clientului i se permite să trimită date ePHI în cadrul serviciilor, software-ului sau aplicației mobile, atunci acesta poate trimite astfel de date către Adesyon și/sau servicii numai prin încărcarea lor ca date ale clientului. Cu excepția cazului în care există un BAA, Adesyon nu va avea nicio răspundere în temeiul prezentului contract pentru ePHI furnizate de client sau de orice utilizator sau utilizator final, în pofida oricăror prevederi contrare din prezentul contract sau din HIPAA sau din orice alte legi, norme sau reglementări federale sau de stat similare. Clientul este de acord să nu încarce date ale titularilor de carduri de credit în cadrul serviciilor, software-ului sau aplicației mobile, cu excepția cazului în care SOF al clientului declară în mod expres că acesta achiziționează versiunea conformă cu PCI a acestor oferte.

b. Securitatea datelor.  Părțile vor respecta termenii addendumului privind prelucrarea datelor („DPA”), care se găsește aici și care este încorporat în prezentul contract prin această referință, privind furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum sunt definite în DPA. Adesyon va utiliza măsuri tehnice și organizatorice adecvate în cadrul serviciilor sale pentru a proteja datele clientului împotriva accesului, prelucrării, pierderii sau divulgării neautorizate. Măsurile Adesyon sunt concepute pentru a oferi un nivel de securitate adecvat riscului de prelucrare al datelor clientului în cadrul serviciilor sale. Clientul înțelege că Adesyon și filialele sale îi vor prelucra datele în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, în conformitate cu prezentul acord, inclusiv cu DPA și cu declarația de confidențialitate.

4. Proprietate intelectuală

a. Drepturi de proprietate. Datele clientului sunt informații confidențiale în temeiul prezentului acord.  Clientul și furnizorii săi de licențe își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra datelor de client și asupra tuturor informațiilor confidențiale ale clientului furnizate în temeiul prezentului acord, iar Adesyon nu obține niciun drept asupra celor de mai sus, cu excepția drepturilor exprese acordate în prezentul contract și în declarația de confidențialitate.  Adesyon și furnizorii săi de licențe își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele cu privire la Adesyon Digital Solution. Clientul recunoaște că serviciile oferite sunt soluții online, găzduite, și că nu are dreptul de a obține o copie a codului informatic care stă la baza oricărui serviciu, cu excepția (dacă este cazul) oricărui software descărcabil în format cod. Adesyon poate utiliza în mod liber și încorpora în produsele și serviciile sale orice sugestii, cereri de îmbunătățire, recomandări, corecții sau alte feedback-uri furnizate de client sau de orice utilizator final în legătură cu produsele sau serviciile Adesyon. Feedback-ul și orice alte sugestii sunt furnizate de către client exclusiv „AS IS”, la discreția exclusivă a clientului și nu vor fi utilizate de Adesyon în niciun fel care să identifice sau să permită identificarea clientului, a afiliaților săi sau a utilizatorilor finali.

b. Date de utilizare.  Datele de utilizare includ, dar nu se limitează la jurnalele de interogare și orice date (altele decât datele clientului) referitoare la funcționarea, asistența și/sau despre utilizarea de către client a serviciilor, a software-ului, a site-urilor Adesyon, a API-urilor Adesyon sau a marketplace-ului Adesyon. În lipsa oricărei prevederi contrare din prezentul acord, Adesyon poate colecta și utiliza aceste date pentru a dezvolta, îmbunătăți, sprijini și opera produsele și serviciile sale.  Adesyon poate distribui datele de utilizare care includ informații confidențiale ale clientului unor terțe părți în măsura în care este necesar pentru a furniza serviciul și în conformitate cu secțiunea 7 (Confidențialitate) din prezentul acord. Adesyon poate utiliza, de asemenea, datele clientului în scopuri comerciale interne numai în măsura în care aceste date au fost agregate și anonimizate astfel încât clientul și utilizatorii finali ai acestuia să nu poată fi identificați.

c. Actualizări. Adesyon poate actualiza periodic serviciile și software-ul, iar clientul poate primi notificări cu privire la aceste actualizări. Orice actualizare a serviciilor și a software-ului face obiectul prezentului contract. Clientul este de acord că achiziția serviciilor și a software-ului nu este condiționată de livrarea oricărei funcționalități sau caracteristici viitoare și nici nu depinde de orice comentarii publice orale sau scrise făcute de Adesyon cu privire la funcționalități sau caracteristici viitoare.

d. Alte servicii.  Unele servicii, cum ar fi aplicațiile terților, sunt puse la dispoziția clientului prin intermediul altor platforme Adesyon. Aceste servicii ale terților se pot integra cu serviciile noastre și nu sunt licențiate de Adesyon prin prezentul acord, dar sunt guvernate de termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale furnizorului terț care le însoțesc și pe care clientul trebuie să le accepte separat. Prin activarea serviciilor terților, clientul înțelege și este de acord că Adesyon nu este responsabil pentru utilizarea acestor servicii ale terților și nici nu oferă vreo garanție de orice fel pentru aceste servicii ale terților. Adesyon nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu activarea, accesul sau utilizarea de către client a unor astfel de servicii ale terților sau cu încrederea acordată de client practicilor de confidențialitate, proceselor de securitate a datelor sau altor politici ale acestor servicii ale terților. Clientul înțelege că Adesyon nu este responsabil pentru furnizarea de asistență tehnică pentru serviciile terților și că Adesyon nu este responsabil pentru practicile de găzduire și transfer de date aplicate de către furnizorii acestor servicii ale terților.

5. Taxe și plăți

a. Taxe și plăți. Toate taxele asociate contului clientului sunt stabilite în formularul de comandă al serviciilor (SOF) sau pe site-ul web și sunt scadente și trebuie achitate integral în termen de treizeci (30) de zile de la data facturii sau după cum se menționează în SOF aplicabil. Obligațiile de plată nu pot fi anulate, indiferent de utilizarea sau nu de către client a serviciilor și, cu excepția cazurilor autorizate în mod expres în prezentul acord, taxele plătite nu sunt rambursabile. Clientul va plăti tariful printr-o metodă de plată agreată, așa cum este specificat în SOF aplicabil sau pe site-ul web. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în SOF, abonamentul clientului la servicii se va reînnoi în mod automat pentru un termen de abonare în conformitate cu termenii și condițiile de reînnoire prevăzute în secțiunea 6(b) de mai jos. Pe durata termenului clientul nu își poate reduce planul de servicii sau numărul de utilizatori.

b. Plăți întârziate. În cazul în care plățile restante depășesc termenul de treizeci (30) de zile, atunci, în urma unei notificări scrise din partea Adesyon, vi se poate suspenda accesul la tehnologia Adesyon, inclusiv la contul dvs. până la plata integrală a acestor taxe datorate.

c. Dispute de plată. Adesyon nu își va exercita drepturile prevăzute la Secțiunea 5(b) (Plăți întârziate), 6(d) (Reziliere pentru motive întemeiate) sau Secțiunea 6(c)(i) (Suspendarea serviciului) în ceea ce privește neplata de către client dacă acesta contestă taxele aplicabile în mod rezonabil și cu bună credință și cooperează activ pentru soluționarea litigiului. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve un astfel de litigiu în termen de treizeci (30) de zile, fiecare parte va avea dreptul de a solicita orice căi de atac pe care le-ar putea avea în baza prezentului acord, în justiție sau prin alte acțiuni, indiferent de orice termeni care ar limita căile de atac din cauza unui litigiu. Cu alte cuvinte și pentru mai multă acuratețe, orice sumă necontestată trebuie să fie plătită integral.

d. Taxe aplicabile. Comisioanele nu includ niciun fel de taxe, impuneri, impozite, datorii sau evaluări guvernamentale similare, inclusiv taxe pe valoarea adăugată, taxe de vânzare, taxe de utilizare sau taxe de reținere la sursă care pot fi evaluate de orice jurisdicție locală, de stat, regională sau străină (denumite în mod colectiv „taxe”). Clientul este de acord să plătească impozitele directe sau indirecte aplicabile asociate achizițiilor sale în temeiul prezentului document, care, în măsura în care Adesyon este obligată prin lege să le colecteze, vor fi detaliate pe factura Adesyon.  În cazul în care clientul are obligația de a reține orice sumă în conformitate cu orice lege sau regim fiscal, acesta este obligat să adune plățile, astfel încât Adesyon să primească suma efectiv cotată și facturată.  În cazul în care Adesyon are obligația legală de a plăti sau de a colecta impozitele pentru care clientul este responsabil în conformitate cu această secțiune, suma corespunzătoare va fi facturată și plătită de către client, cu excepția cazului în care, înainte de data facturării, clientul furnizează Adesyon un certificat valabil de scutire de impozite autorizat de către autoritatea fiscală competentă. 

e. Comenzi de la entități afiliate. Membrii afiliați ai clientului pot achiziționa servicii direct de la Adesyon prin semnarea unui SOF care este reglementat de termenii prezentului acord. O astfel de SOF va stabili un acord nou și separat între afiliatul clientului și entitatea Adesyon care semnează o astfel de SOF. În cazul în care afiliatul locuiește într-o țară diferită de cea a clientului, atunci SOF poate include modificări ai termenilor aplicabili tranzacției (inclusiv, dar fără a se limita la termenii fiscali și legea aplicabilă).

f. Achiziții de la partenerii de distribuție. Clientul poate achiziționa servicii, software sau aplicații mobile de la o terță parte autorizată să revândă Adesyon, inclusiv marketplace-uri terțe („Partener de distribuție”), în conformitate cu un acord separat cu partenerul de distribuție. Utilizarea de către client a oricăror servicii, software sau aplicații mobile achiziționate prin intermediul unui partener de distribuție va fi supusă termenilor prezentului acord, iar toate onorariile (inclusiv taxele aplicabile) pentru o astfel de utilizare vor fi plătite partenerului de distribuție în conformitate cu termenii conveniți între client și partenerul de distribuție.  Clientul înțelege și este de acord că, în cazul în care a achiziționat abonamentele la servicii, software sau aplicații mobile prin intermediul unui partener de distribuție, creditele de servicii și rambursările datorate în temeiul prezentului contract pot fi suportate sau aplicate de către partenerul de distribuție care acționează în numele Adesyon proporțional cu taxele plătite de către client partenerului de distribuție, iar achitarea de către partenerul de distribuție a acestor obligații va scuti Adesyon de acestea în temeiul prezentului contract.

6. Termen, reziliere și suspendare

a. Termen. Prezentul contract intră în vigoare de la data punerii în funcțiune (sau, pentru clienții online, de la data înregistrării pe site-ul web) și va continua până la epirarea termenul de abonament. Planurile de servicii încep la data de începere specificată în SOF relevant (sau, pentru clienții online, la data înregistrării pe site-ul web) și continuă pe durata abonamentului specificată în acesta.

b. Reînnoirea abonamentului. Cu excepția cazului în care una dintre părți notifică în scris refuzul de reînnoire cu cel puțin șaizeci (60) de zile înainte de expirarea perioadei de abonament relevante, planurile de servicii se vor reînnoi automat pentru o perioadă egală cu perioada de abonament anterioară sau cu un an (oricare dintre acestea este mai scurtă). Adesyon își rezervă dreptul de a majora tarifele la începutul fiecărui termen de abonament.

c. Suspendarea serviciilor. Adesyon poate suspenda accesul clientului la servicii, software, aplicații mobile și/sau la contul clientului, din următoarele motive: (i) plata cu întârziere/neplata abonamentului, conform procesului menționat în secțiunea 5(b) de mai sus; (ii) neprelungirea abonamentului de către client; (iii) încălcarea de către client sau de către utilizatorii săi a secțiunii 2(b) (Restricții de utilizare); sau (iv) în cazul în care suspendarea este considerată necesară de către Adesyon pentru a preveni sau soluționa introducerea de malware (așa cum este definit în secțiunea 8b de mai jos), respectiv pentru a preveni sau soluționa un incident de securitate sau alte prejudicii aduse clientului, lui Adesyon sau altor clienți Adesyon.  Adesyon va notifica clientul cu privire la orice astfel de suspendare. Adesyon va depune eforturi susținute pentru a încerca să limiteze, atunci când este posibil din punct de vedere comercial, suspendarea utilizatorilor afectați sau a tehnologiei Adesyon și va restabili imediat disponibilitatea acesteia de îndată ce problemele care au dus la suspendare sunt rezolvate.  O astfel de suspendare nu va afecta în niciun fel celelalte obligații ale clientului în temeiul prezentului contract.

d. Rezilierea. Oricare dintre părți poate rezilia prezentul contract printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți în cazul în care (i) cealaltă parte încalcă în mod substanțial prezentul contract și nu remediază această încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării sau (ii) imediat în cazul în care cealaltă parte face obiectul unei cereri de faliment sau al oricărei alte proceduri de insolvență, de administrare judiciară, de lichidare sau de cesiune în beneficiul creditorilor.

e. Testarea gratuită. La expirarea perioadei de testare gratuită Adesyon poate suspenda imediat accesul clientului la servicii. Clientul trebuie să își exporte datele înainte de expirarea perioadei de testare gratuită, în caz contrar acestea vor fi șterse definitiv. Adesyon nu va avea nicio obligație de a menține, stoca sau reține în alt mod datele clientului după expirarea perioadei de testare gratuită.

f. Exportul de date. La rezilierea sau expirarea acestui contract sau al oricărui SOF din orice motiv, accesul clientului la servicii, software, aplicații mobile, API-uri și alte tehnologii Adesyon va înceta.  Adesyon recomandă cu tărie clientului să își exporte toate datele înainte ca acesta să își închidă contul. Clientul este de acord ca, în urma rezilierii sau expirării acestui contract sau în lipsa prelungirii abonamentului, datele sale să fie păstrate sau șterse în conformitate cu termenii suplimentari aplicabili. În cazul în care datele clientului sunt păstrate de Adesyon, dacă pot fi exportate și cu condiția ca clientul să fie la zi cu obligațiile de plată, așa cum este descris în Secțiunea 5, atunci acesta poate contacta Adesyon în termen de paisprezece (14) zile de la data efectivă a rezilierii pentru ca Adesyon să poată exporta datele. Aceste date ale clientului nu mai pot fi recuperate odată ce au fost șterse.

7. Confidențialitate

Ambele părți vor proteja informațiile confidențiale ale celeilalte părți împotriva utilizării, accesului sau dezvăluirii neautorizate în același mod în care își protejează propriile informații confidențiale de natură sau de importanță similară și, în orice caz, acordând cel puțin același grad de atenție și grijă. Cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres prin prezentul acord, partea destinatară poate utiliza informațiile confidențiale ale părții care le divulgă numai pentru a-și exercita drepturile și pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale și va dezvălui aceste informații confidențiale numai angajaților, reprezentanților și agenților săi care au nevoie să cunoască aceste informații și care sunt obligați să păstreze confidențialitatea și să nu abuzeze de ele. Prevederile acestei secțiuni vor înlocui orice acord de confidențialitate încheiat de către și între părți înainte de prezentul contract, care ar viza confidențialitatea oricăror informații partajate de către părți, inclusiv datele clientului, iar un astfel de acord nu va mai avea nicio forță sau efect în ceea ce privește cele de mai sus. În cazul în care partea destinatară este obligată prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească să divulge informațiile confidențiale ale părții care le transmite, atunci partea destinatară, în măsura în care acest lucru este permis de lege, va notifica în prealabil în scris partea care le transmite și va coopera în orice efort de obținere a unui tratament confidențial al informațiilor. Partea destinatară recunoaște că dezvăluirea informațiilor confidențiale ar cauza un prejudiciu substanțial pentru care numai daunele nu ar fi un remediu suficient și, prin urmare, în cazul unei astfel de dezvăluiri de către partea destinatară, partea care a dezvăluit informațiile va avea dreptul de a solicita o măsură echitabilă adecvată, pe lângă orice alte căi de atac pe care le-ar putea avea în justiție. 

8. Garanții/Declinarea garanțiilor

a. Garanția pentru servicii. Adesyon garantează că serviciile, software-ul sau aplicațiile mobile vor funcționa în toate aspectele materiale în conformitate cu documentația. În cazul în care clientul depune o notificare scrisă cu privire la o reclamație în termen de treizeci (30) de zile de la data la care a luat cunoștință pentru prima dată de o încălcare a garanției de mai sus, Adesyon va depune eforturi susținute pentru a corecta serviciile, software-ul sau aplicațiile mobile astfel încât garanția de mai sus să fie respectată, iar în cazul în care Adesyon nu poate face aceste corecții în timp util, oricare dintre părți poate rezilia SOF aplicabil, iar clientul, drept compensare, va avea dreptul să primească o rambursare a oricăror taxe neutilizate pe care le-a plătit în avans pentru serviciile, software-ul sau aplicațiile mobile aplicabile achiziționate în temeiul acestuia. Această garanție nu se va aplica în cazul în care eroarea sau neconformitatea a fost cauzată de încălcarea de către client a prezentului contract sau de utilizarea necorespunzătoare de către client sau de către utilizatorii săi a serviciilor, software-ului și aplicațiilor mobile, de modificările aduse serviciilor, software-ului și aplicațiilor mobile de către oricine altcineva în afară de Adesyon sau de reprezentanții săi, sau de hardware, software sau servicii terțe utilizate în legătură cu serviciile, software-ul și aplicațiile mobile.

b. Garanția Malware. Adesyon garantează că serviciile găzduite vor fi monitorizate folosind mijloace disponibile pe piață cu scopul de detecta și de a preveni introducerea oricăror instrucțiuni informatice, circuite sau a altor mijloace tehnologice al căror obiectiv sau efect este de a întrerupe, deteriora sau interfera cu utilizarea autorizată sau de a permite accesul la instalațiile sau echipamentele informatice și de comunicații ale Adesyon sau ale clientului, inclusiv și fără a se limita la orice cod care conține viruși, cai troieni, viermi, backdoors, trape, dispozitive de temporizare sau coduri similare distructive sau dăunătoare sau coduri care se autoreplică (denumite colectiv „software malițios”).

c. Exonerarea de răspundere privind garanția. CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL ACORD, NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU OFERĂ ALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, IAR TOATE ACESTE GARANȚII SUNT RESPINSE PRIN PREZENTA, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, TITLU, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU DE INVIOLABILITATE.

9. Limitarea răspunderii

a. ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI FĂRĂ A ÎNCĂLCA ORICE ALTĂ PREVEDERE DIN PREZENTUL ACORD, ÎN NICIUN CAZ NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU COLATERALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA COSTURI DE TIMP DE NEFUNCȚIONARE, PIERDERI DE DATE, COSTURI DE RESTAURARE, PIERDERI DE PROFIT SAU COSTURI DE ACOPERIRE) INDIFERENT DACĂ ASTFEL DE PRETENȚII SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU, GARANȚIE SAU ORICE ALTĂ IPOTEZĂ LEGALĂ.

b. CU EXCEPȚIA CAZURILOR DE NEGLIJENȚĂ GRAVĂ, NEGLIJENȚĂ INTENȚIONATĂ, FRAUDĂ, REVENDICĂRI DE DATE SAU REVENDICĂRI IP, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A FIECĂREI PĂRȚI ȘI A AFILIAȚILOR, FUNCȚIONARILOR, ANGAJAȚILOR, AGENȚILOR, FURNIZORILOR ȘI LICENȚIATORILOR SĂI, ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD, NU VA DEPĂȘI TAXELE PRIMITE SAU PLĂTIBILE CĂTRE ADESYON ÎN CELE DOUĂSPREZECE LUNI ANTERIOARE REVENDICĂRII („PLAFONUL DE RĂSPUNDERE CIVILĂ GENERALĂ„).

c. ÎN CAZUL RECLAMAȚIILOR LEGATE DE IP ȘI AL RECLAMAȚIILOR LEGATE DE DATE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A ADESYON ȘI A AFILIAȚILOR SĂI FAȚĂ DE CLIENT ȘI AFILIAȚII SĂI PENTRU TOATE ACESTE RECLAMAȚII ÎN ANSAMBLU (PENTRU DAUNE SAU RĂSPUNDERE DE ORICE TIP) NU VA DEPĂȘI DE DOUĂ ORI (2X) PLAFONUL DE RĂSPUNDERE CIVILĂ GENERALĂ („SUPRAPLAFON„).

d. ÎN NICIUN CAZ, NICIUNA DINTRE PĂRȚI (SAU AFILIAȚII SĂI RESPECTIVI) NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ACELAȘI EVENIMENT ATÂT ÎN CADRUL PLAFONULUI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ GENERALĂ, CÂT ȘI ÎN CADRUL SUPRAPLAFONULUI.  ÎN MOD SIMILAR, PLAFOANELE DE MAI SUS NU VOR FI CUMULATIVE; DACĂ UNA DINTRE PĂRȚI (ȘI/SAU AFILIAȚII SĂI) ARE UNA SAU MAI MULTE RECLAMAȚII CARE FAC OBIECTUL FIECĂRUIA DINTRE ACESTE PLAFOANE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ MAXIMĂ PENTRU TOATE RECLAMAȚIILE ÎN ANSAMBLU NU VA DEPĂȘI PLAFONUL APLICABIL.

e. PĂRȚILE SUNT DE ACORD CĂ ACEASTĂ SECȚIUNE 9 SE VA APLICA INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII, FIE CĂ ESTE VORBA DE CONTRACT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALTCEVA, ȘI SE VA APLICA CHIAR DACĂ SE CONSTATĂ CĂ ORICE REMEDIU LIMITAT SPECIFICAT ÎN ACEST ACORD NU ȘI-A ATINS SCOPUL ESENȚIAL. PLAFOANELE MONETARE APLICABILE STABILITE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE SE VOR APLICA ÎN CADRUL ACESTUI ACORD ȘI ÎN ORICE ACORD (ACORDURI) SEPARAT(E), ÎN MOD CUMULAT, FĂRĂ A ȚINE CONT DE FAPTUL CĂ ORICE CLIENT AFILIAT INDIVIDUAL A SEMNAT UN SOF SEPARAT.

10. Despăgubiri

a. Despăgubiri din partea Adesyon. Adesyon va apăra clientul și afiliații săi de orice reclamație a unei terțe părți care pretinde că utilizarea de către client a tehnologiei Adesyon, așa cum este prevăzut în prezentul document, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți în materie de brevete, drepturi de autor și/sau mărci comerciale (o „reclamație privind proprietatea intelectuală”) și va despăgubi și va exonera clientul și afiliații săi de orice daune și costuri acordate împotriva clientului sau a afiliaților săi, sau convenite de Adesyon (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care rezultă dintr-o astfel de reclamație privind proprietatea intelectuală. Adesyon nu va avea nicio răspundere sau obligație în ceea ce privește orice revendicare de proprietate intelectuală în cazul în care o astfel de revendicare este cauzată în totalitate sau parțial de (i) utilizarea neautorizată a tehnologiei Adesyon de către Client, afiliații sau utilizatorii săi; (ii) modificarea tehnologiei Adesyon de către oricine altcineva decât Adesyon sau reprezentanții săi; sau (iii) combinarea, operarea sau utilizarea tehnologiei Adesyon cu alte date, hardware sau software care nu sunt furnizate de Adesyon. În cazul în care utilizarea de către client a soluțiilor digitale Adesyon are ca rezultat (sau, în opinia Adesyon, este posibil să aibă ca rezultat) o revendicare de proprietate intelectuală, Adesyon poate, la propria sa alegere și pe propria cheltuială (a) să îi asigure clientului dreptul de a continua să utilizeze elementele menționate mai sus, așa cum se prevede în prezentul document; (b) să le înlocuiască sau să le modifice pentru a le face să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală; sau (c) în cazul în care opțiunile (a) sau (b) nu sunt rezonabile din punct de vedere comercial, după cum a stabilit Adesyon, atunci fie clientul, fie Adesyon poate rezilia abonamentul clientului, după care Adesyon va rambursa clientului, în mod proporțional, orice tarife pe care clientul le-a plătit anterior către Adesyon pentru partea neutilizată corespunzătoare.  Secțiunile de mai sus stabilesc întreaga răspundere a Adesyon și soluția exclusivă a clientului în ceea ce privește o reclamație privind proprietatea intelectuală.

b. Despăgubiri din partea clientului. Clientul va apăra Adesyon și afiliații săi de orice reclamație a unei terțe părți și va despăgubi și va exonera Adesyon și afiliații săi de orice daune și costuri acordate împotriva Adesyon și afiliaților săi sau convenite în cadrul unei înțelegeri de către client (inclusiv onorariile avocaților) care rezultă dintr-o astfel de reclamație, în măsura în care aceasta este cauzată de: (i) furnizarea, dezvăluirea sau prelucrarea neautorizată de către client sau afiliatul său a datelor clientului, inclusiv a datelor personale, sau de (ii) încălcarea de către client sau afiliatul său a legilor aplicabile afacerii clientului sau afiliatului său.

c. Proceduri de despăgubire. În cazul unei potențiale obligații de despăgubire în temeiul prezentei secțiuni 10, partea despăgubită: (i) va notifica imediat în scris partea care acordă despăgubirea cu privire la cererea de despăgubire, (ii) va acorda părții care acordă despăgubirea dreptul de a controla investigarea, apărarea și soluționarea (dacă este cazul) unei astfel de cereri, pe cheltuiala și costurile exclusive ale părții care acordă despăgubirea, și (iii) la cererea părții care acordă despăgubirea, va coopera în totalitate, pe cheltuiala părții care acordă despăgubirea. Dacă partea despăgubită nu notifică partea care acordă despăgubirea cu privire la o cerere de despăgubire în temeiul prezentei secțiuni, acest lucru nu exonerează partea care acordă despăgubirea de obligațiile care îi revin în temeiul prezentei secțiuni; cu toate acestea, partea care acordă despăgubirea nu va fi răspunzătoare pentru cheltuielile de judecată pe care partea despăgubită le-a suportat înainte de momentul în care a fost notificată sau pentru orice daune și/sau costuri rezultate din orice prejudiciu material cauzat de întârzierea sau de faptul că nu a notificat partea care acordă despăgubirea în conformitate cu prezenta secțiune. Partea care acordă despăgubirea nu poate soluționa nicio cerere de despăgubire care ar obliga partea despăgubită la vreo obligație (alta decât plata acoperită de partea care acordă despăgubirea sau încetarea utilizării materialelor care încalcă drepturile de autor) sau care ar necesita o recunoaștere a greșelii de către partea despăgubită, fără consimțământul scris prealabil al părții despăgubite, consimțământ care nu poate fi refuzat, condiționat sau întârziat în mod nejustificat. Orice obligație de despăgubire în temeiul prezentei secțiuni 10 nu se va aplica în cazul în care partea despăgubită încheie o tranzacție sau recunoaște o cerere de despăgubire fără consimțământul prealabil scris al părții care acordă despăgubirea.

11. Diverse

a. Utilizarea unor terțe părți pentru procesarea plăților. Adesyon poate folosi un furnizor de servicii terț pentru a gestiona procesarea plăților, cu condiția ca un astfel de furnizor de servicii să nu aibă permisiunea de a stoca, reține sau utiliza informațiile contului de plată al clientului decât pentru a procesa informațiile de plată ale acestuia pentru Adesyon. Clientul trebuie să notifice Adesyon cu privire la orice modificare a informațiilor privind contul său de plată, fie prin actualizarea contului, fie prin trimiterea unui e-mail către Adesyon la info@adesyon.com.

b. Cesiune. Niciuna dintre părți nu poate ceda vreunul dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului acord, fie prin aplicarea legii, fie în alt mod, fără consimțământul prealabil în scris al celeilalte părți (care nu poate fi refuzat în mod nejustificat); cu toate acestea, oricare dintre părți poate ceda prezentul acord în întregime (inclusiv toate SOF-urile), fără consimțământul celeilalte părți, afiliaților săi sau în legătură cu o fuziune, o achiziție, o reorganizare corporativă sau o vânzare a tuturor sau a unei părți substanțiale a activelor sale. Orice tentativă de cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă și neavenită.

c. Acord integral. Acest acord, împreună cu orice SOF, declarația de confidențialitate și termeni suplimentari, constituie întregul contract și înlocuiește orice acord sau comunicare anterioară între client și Adesyon cu privire la obiectul acestuia. În cazul unui conflict între declarația de confidențialitate, termenii suplimentari sau orice SOF sau comandă de achiziție și prezentul acord, ordinea de prioritate va fi, în primul rând, declarația de confidențialitate, în al doilea rând, SOF, în al treilea rând, termenii suplimentari și, în al patrulea rând, prezentul acord.  În cazul în care o instanță de judecată competentă consideră că o dispoziție din prezentul acord este inaplicabilă, respectiva dispoziție va fi modificată de către instanță și interpretată astfel încât să îndeplinească cât mai bine dispoziția inițială, iar celelalte dispoziții ale prezentului acord vor rămâne în vigoare.

d. Drepturi de publicitate. Adesyon poate identifica clientul ca fiind un client Adesyon în materialele sale promoționale. Clientul poate solicita ca Adesyon să nu mai facă acest lucru, trimițând un e-mail la legal@adesyon.com în orice moment. Vă rugăm să rețineți că ne poate lua până la treizeci (30) de zile pentru a procesa o cerere.

e. Relația dintre părți. Părțile sunt antreprenori independenți. Prezentul acord nu creează un parteneriat, o franciză, o asociere, o agenție, o relație fiduciară sau o relație de muncă între părți.

f. Supraviețuire. Secțiunile 2.b (Restricții de utilizare), 4 (Proprietate intelectuală), 5 (Taxe și plăți), 6 (Termen, reziliere și suspendare), 7 (Confidențialitate), 8.c ( Exonerarea de răspundere privind garanția), 9 (Limitarea răspunderii), 10 ( Despăgubiri), 11.c (Acord integral), 11.f (Supraviețuire), 11.g. (Notificări), 11.j (Legea aplicabilă) și 11.k (Soluționarea litigiilor) și 12 (Definiții) vor supraviețui oricărei rezilieri a acordului. Rezilierea prezentului acord nu va limita răspunderea oricăreia dintre părți pentru obligațiile acumulate începând cu sau înainte de rezilierea respectivă sau pentru orice încălcare a prezentului acord.

g. Notificări. Toate notificările care trebuie furnizate de către o parte celeilalte părți în temeiul prezentului acord pot fi transmise în scris prin (i) serviciul de curierat sau prin poșta română la adresa poștală furnizată pe SOF; sau (ii) prin poștă electronică la adresa de e-mail furnizată pentru contul clientului. Adresa pentru o notificare către Adesyon este: Adesyon Digital Solution SRL, Strada Vasile Stroescu nr. 14, Sect. 2, București, România, cu o copie e-mail adresată legal@adesyon.com. Toate notificările vor fi considerate ca fiind date imediat după livrarea prin poșta electronică sau, dacă sunt livrate în alt mod, la primirea lor sau, dacă se întâmplă mai devreme, la cinci (5) zile lucrătoare după ce au fost depuse în poștă sau la un curier, așa cum este permis mai sus.

h. Combaterea corupției. Niciuna dintre părți nu a primit și nici nu i s-a oferit vreo mită ilegală sau necorespunzătoare, comisioane, plăți, cadouri sau obiecte de valoare de la un angajat sau agent al celeilalte părți în legătură cu prezentul acord. Cadourile și activitățile de divertisment oferite în cursul normal al activității comerciale nu încalcă restricția de mai sus. În cazul în care clientul află despre orice încălcare a restricției de mai sus, acesta trebuie să notifice fără întârziere Adesyon la adresa de e-mail legal@adesyon.com.

i. Forța majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă pentru orice întârziere sau neexecutare a oricărei obligații în temeiul prezentului acord dacă întârzierea sau neexecutarea rezultă din orice cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil de partea respectivă, inclusiv, dar fără a se limita la, acte de forță majoră, acte guvernamentale, acte de terorism sau tulburări civile, defecțiuni ale internetului sau acte întreprinse de terți care nu se află sub controlul părții care execută, inclusiv, fără a se limita la, atacuri de negare a serviciului („eveniment de forță majoră”). În cazul în care un eveniment de forță majoră continuă pentru o perioadă de treizeci (30) de zile consecutive, cealaltă parte poate rezilia prezentul acord și toate SOF-urile printr-o notificare scrisă adresată părții contractante neexecutoare.  În cazul în care Adesyon este partea care se confruntă cu evenimentul de forță majoră și, ca urmare a acestuia, nu este în măsură să furnizeze serviciile, software-ul sau aplicațiile mobile pentru perioada menționată în prezentul document, iar clientul reziliază prezentul contract și toate SOF-urile, atunci Adesyon va oferi clientului o rambursare a taxelor calculată proporțional cu data la care a început evenimentul de forță majoră.

j. Legea aplicabilă. Prezentul acord este reglementat de legile din România, fără a se ține cont de principiile conflictului de legi. Părțile se supun prin prezenta jurisdicției personale exclusive a României pentru orice revendicări sau litigii legate de acest acord.

k. Soluționarea litigiilor. Orice dispută, revendicare sau controversă care decurge din sau are legătură cu acest acord sau cu încălcarea, rezilierea, executarea, interpretarea sau validitatea acestuia, inclusiv determinarea domeniului de aplicare sau a aplicabilității acestui acord de mediere, va fi soluționată prin hotărâre judecătorească în România. Procesul de mediere poate fi desfășurat în orice instanță competentă. Această secțiune nu va împiedica părțile să solicite măsuri provizorii în sprijinul procedurii de mediere de la o instanță cu jurisdicție corespunzătoare.

l. Conformitate și restricții de utilizare la export. Serviciile și alte software-uri sau componente ale serviciilor pe care Adesyon le poate furniza sau pune la dispoziția clienților sau utilizatorilor pot face obiectul legilor, regulilor și reglementărilor din România (sau din alte teritorii) privind controlul exporturilor și sancțiunile economice. Clientul este de acord să respecte toate legile de control al exporturilor în ceea ce privește accesul și utilizarea serviciilor, a software-ului și a altor astfel de componente. Clientul declară, garantează și se angajează că (i) nu este menționat, nu este deținut sau controlat de nicio parte menționată pe nicio listă a guvernului de persoane sau entități cărora le este interzis să primească exporturi din SUA sau să tranzacționeze cu orice persoană sau entitate din SUA, (ii) nu este cetățean al unei jurisdicții interzise, nu este situat în nicio jurisdicție interzisă și nu este o societate înregistrată în nicio jurisdicție interzisă, (iii) nu va permite utilizatorilor să acceseze sau să utilizeze serviciul cu încălcarea legilor de control al exporturilor, (iv) nicio dată a clientului creată sau trimisă de acesta nu face obiectul vreunei restricții privind divulgarea, transferul, descărcarea, exportul sau reexportul conform legilor de control al exporturilor și (v) clientul va respecta toate legile aplicabile privind transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care se află el și utilizatorii săi. De asemenea, clientul este de acord că nu va utiliza serviciile pentru a dezvălui, transfera, descărca, exporta sau reexporta, direct sau indirect, niciun fel de date către orice țară, entitate sau altă parte care nu este eligibilă pentru a primi astfel de elemente în conformitate cu legile privind controlul exporturilor sau cu alte legi sau reglementări la care clientul poate fi supus. Clientul recunoaște că serviciul (serviciile) și alte software-uri pot să nu fie disponibile în toate jurisdicțiile și că el este singurul responsabil pentru respectarea legilor privind controlul exporturilor.

12. Definiții

„Actualizare” se referă la actualizările, upgrade-urile, soluțiile rapide, patch-urile, soluțiile de rezolvare disponibile pentru software-ul sau serviciul furnizat de Adesyon tuturor clienților abonați, dar exclude produsele sau modulele noi cu preț separat.

„Adesyon Digital Solution” înseamnă, (i) serviciile, software-ul, aplicațiile mobile, documentația, API-urile Adesyon, site-ul (site-urile) Adesyon și orice conținut publicat pe site-urile Adesyon, (ii) orice materiale de instruire, materiale de asistență, șabloane, instrumente, metodologii sau know-how, (iii) informațiile confidențiale Adesyon și (iv) orice modificări sau lucrări derivate ale celor de mai sus.

„Afiliat” sau „filială” înseamnă, în ceea ce privește una dintre părțile la prezentul acord, orice entitate care, direct sau indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu această parte, unde „control” înseamnă deținerea, directă sau indirectă, a puterii de a conduce sau de a determina conducerea managementului și a politicilor acestei entități, fie prin deținerea de titluri cu drept de vot, prin contract sau în alt mod.

„Aplicație mobilă” desemnează aplicațiile software de marcă Adesyon furnizate de Adesyon pentru a permite accesul și utilizarea serviciilor sale prin intermediul dispozitivelor mobile sau al altor dispozitive portabile (cum ar fi aplicațiile pe dispozitive iOS sau Android).

„Cont” înseamnă orice conturi sau instanțe create de către sau în numele clientului pentru accesul la și utilizarea oricăruia dintre servicii.

„Datele clientului” înseamnă toate datele electronice, textele, mesajele sau alte materiale, inclusiv, fără a se limita la, datele personale ale utilizatorilor finali, trimise către servicii de către client sau utilizatorii săi prin intermediul contului clientului în legătură cu utilizarea de către acesta a serviciilor.

„Datele cu caracter personal” sunt datele referitoare la o persoană fizică care este sau poate fi identificată fie din datele respective, fie din datele respective împreună cu alte informații care se află sau este posibil să intre în posesia operatorului de date (astfel cum este definit în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor).

„Declarația de confidențialitate” se referă la notificarea de confidențialitate a Adesyon, care se află în prezent la www.adesyon.com/privacy-policy/, așa cum este ea actualizată din periodic.

„Documentație” se referă la documentația de utilizare curentă, disponibilă publicului larg, furnizată de Adesyon, care detaliază funcționalitățile software-ului și serviciilor.

Formular de comandă de servicii sau SOF” înseamnă, (i) orice comandă de servicii care face referire la prezentul contract și care este executată de către client și Adesyon, sau (ii) orice document sau proces de comandă online completat de către client, inclusiv orice înregistrare online prin intermediul unui site web, fiecare dintre acestea detaliind serviciile la care se abonează și planurile de servicii corespunzătoare, numărul de utilizatori autorizați să utilizeze serviciile, taxele plătibile către Adesyon, durata de abonament aplicabilă și orice termeni și condiții suplimentare relevante. Acesta poate include, de asemenea, orice formulare de ordine de modificare.

„Informații confidențiale” înseamnă toate informațiile dezvăluite de una dintre părți celeilalte părți, oral, în scris sau electronic, care sunt desemnate ca fiind „confidențiale” (sau cu o legendă similară) sau pe care o persoană rezonabilă ar trebui să le înțeleagă ca fiind confidențiale, având în vedere natura informațiilor și circumstanțele în care au fost dezvăluite. Informațiile confidențiale nu includ nicio informație care: (a) era cunoscută public și disponibilă în general în domeniul public înainte de momentul divulgării de către partea care divulgă; (b) devine cunoscută public și disponibilă în general fără nicio acțiune sau inacțiune a părții care primește informațiile; (c) se află deja în posesia părții care primește informațiile în momentul divulgării de către partea care divulgă informațiile; (d) este obținută de către partea care primește informațiile de la o terță parte fără încălcarea obligațiilor de confidențialitate ale acestei terțe părți; (e) este dezvoltată în mod independent de către partea care primește informațiile fără a utiliza sau a face referire la informațiile confidențiale ale părții care divulgă informațiile.

„Perioada de abonament” înseamnă perioada menționată pe un SOF pe durata căreia clientul se abonează la servicii.

„Planuri de servicii” înseamnă planurile tarifare și alte limitări ale ofertelor la pachet pentru serviciile aplicabile pentru care clientul se abonează.

„Revendicări privind datele” înseamnă orice revendicări care decurg fie (a) din încălcarea de către o parte a Secțiunii 3 (Datele clientului), a Secțiunii 7 (Confidențialitate), a DPA, a BAA (dacă este cazul) sau a declarației de confidențialitate, în cazul în care o astfel de încălcare are ca rezultat divulgarea neautorizată a datelor clientului, fie (b) încălcarea Secțiunii 2 (b) (Restricții de utilizare).

„Termeni suplimentari” se referă la termenii specifici serviciilor care pot fi consultați la adresa https://www.adesyon.com/supplemental-terms/

„Servicii” desemnează ofertele de servicii bazate pe software Adesyon identificate pe SOF și orice actualizări, inclusiv orice software, API sau documentație pusă la dispoziție de Adesyon împreună cu o astfel de ofertă, dar exclude orice aplicații sau API-uri furnizate separat de către terți.

„Software” reprezintă software-ul disponibil general furnizat de Adesyon în legătură cu utilizarea de către client a serviciilor și include aplicațiile mobile, dar exclude orice aplicații sau API-uri care sunt furnizate de terți.

„Utilizator” sau „Agent” se referă la orice persoană fizică autorizată de către client să utilizeze serviciile, inclusiv un administrator de cont, angajați, consultanți, contractori și agenți ai clientului sau ai filialelor sale, precum și terțe părți cu care clientul sau filialele sale fac afaceri.

„Utilizator final” înseamnă orice persoană sau entitate, alta decât clientul sau utilizatorii clientului, cu care clientul interacționează prin intermediul serviciilor

Adesyon
Soluții digitale excelente
ADESYON DIGITAL SOLUTION S.R.L.

EUID: ROONRC.J40/6323/2021
CIF: RO44066295

Str. Vasile Stroescu nr. 14, CP 021374 , Sector 2, București, Romania

info@adesyon.com

+40 (748) 011 160